Adunarea generala a asociatilor

Adunarea Generală a Asociaţilor este organul suprem de conducere, alcătuit din totalitatea reprezentanţilor desemnaţi ai membrilor fondatori şi asociaţi. Reprezentanţii membrilor în Adunarea Generală sunt desemnaţi de către consiliile deliberative ale acestora, Adunarea Generală a Asociaţilor luând ulterior act de reprezentanţii membrilor desemnaţi. Numărul reprezentanţilor membrilor este proporţional cu populaţia unităţilor administrative care au calitatea de membru fondator şi membru asociat, respectiv un reprezentant(voturi) pina la 5.000 de locuitori cu domiciliul în aria administrativă a acestora, Orice nou membru asociat, care aderă ulterior dobândirii personalităţii juridice de către Asociaţie, beneficiază de un reprezentant în Adunarea Generală.

Adunarea Generală a Asociaţiei se întruneşte o dată pe an (de regulă în primul trimestru al anului), în adunare ordinară şi, ori de câte ori este cazul, în adunare extraordinară şi are drept de control permanent asupra Consiliului Director şi Cenzorului sau Comisiei de Cenzori, după caz..

Convocarea Adunării Generale ordinară se face de către preşedintele Asociaţiei, prin intermediul managerului general al Asociaţiei şi a aparatului executiv aflat în subordinea acestuia.
Convocarea adunărilor generale extraordinare se poate face la iniţiativa Consiliului Director şi de Administraţie sau la propunerea unei treimi din membrii cu drept de vot ai Asociaţiei.

Adunarea generală este statutar întrunită în prezenţa tuturor membrilor Asociaţiei.
Dacă la prima convocare nu se întruneşte numărul statutar de participanţi(2/3), se stabileşte o nouă dată, la o distanţă de cel puţin 5 (cinci) zile şi cel mult 15 (cincisprezece) zile faţă de prima convocare.
La a doua convocare, Adunarea Generală se consideră a fi statutar constituită, dacă sunt prezenţi cel puţin 2/3 (două-treimi) din membrii Asociaţiei.
Dacă la cea de-a doua convocare nu se întruneşte numărul statutar de participanţi, se stabileşte o nouă dată, la o distanţă de cel puţin 5 (cinci) zile şi cel mult 15 (cincisprezece) zile faţă de cea de-a doua convocare.
La a treia convocare, Adunarea Generală se consideră a fi statutar constituită, indiferent de numărul membrilor prezenţi.
Hotărârile se adoptă cu votul a 2/3 (două-treimi) din numărul membrilor Asociaţiei prezenţi la adunare, cu excepţia hotărârilor privind modificarea actului constitutiv şi a statutului şi dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei pentru care sunt necesare voturile a 2/3 (două-treimi) din numărul membrilor Asociaţiei.
Şedinţele Adunării Generale sunt conduse de preşedintele Asociaţiei.
Dezbaterile şi hotărârile adoptate se consemnează într-un registru special, de către managerul general al Asociaţiei, prin aparatul executiv din subordinea acestuia.
Hotărârile Adunării Generale pot fi supuse aprobării Consiliilor Locale ale unităţilor administrativ-teritoriale, membre ale Asociaţiei.
La şedinţele Adunării Generale pot participa şi alte persoane fizice şi juridice, la invitaţia oricăreia dintre membrii Asociaţiei, de asemenea poate participa de drept orice consilier local al unităţilor administrativ teritoriale care compun Asociaţia.

Adunarea generală îndeplineşte următoarele atribuţii:
– aprobă ordinea de zi a fiecărei şedinţe;
– aprobă şi modifică statutul şi regulamentul intern al asociaţiei;
– numeşte Consiliul Director şi de Administraţie;
– alege şi revocă cenzorul/cenzorii asociaţiei;
– aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al asociaţiei şi bilanţul contabil;
– stabileşte cotizaţiile, contribuţiile şi taxele de înscriere la care sunt supuşi membrii Asociaţiei;
– aprobă lichidarea şi dizolvarea asociaţiei;
– alte atribuţii conform statutului, regulamentului intern şi hotărârilor adunării generale.