Consiliul director si de administratie

Consiliul Director şi de Administraţie al Asociaţiei este compus din câte un reprezentant al fiecărei unităţi administrativ-teritoriale membră a Asociaţiei, desemnat de consiliul local, la propunerea primarului, precum şi la propunerea consilierilor locali. De regulă, reprezentanţii unităţilor administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei, în Consiliul Director şi de Administraţie şi/sau în Adunarea Generală, sunt primarii sau viceprimarii.

Consiliul Director şi de Administraţie este statutar constituit în prezenţa a cel puţin 2/3 dintre membrii săi.
Dacă la prima convocare nu se întruneşte acest cvorum, se procedează la o nouă convocare, în termen de cel puţin 48 (patruzeci şi opt) de ore şi cel mult 120 (o sută două zeci) de ore de la data primei convocări.
La a doua convocare, Consiliul Director şi de Administraţie este considerat statutar întrunit, indiferent de numărul membrilor prezenţi.

Consiliul Director şi de Administraţie adoptă hotărâri valabile cu majoritatea simplă a membrilor prezenţi. În caz de balotaj, votul preşedintelui este decisiv.(Presedintele si vicepresedintele este ales de adunarea generala).
Pentru conformitate si opozabilitate faţă de terţi, hotărârile Consiliului Director şi de Administraţie sunt semnate de către mangerul general si un alt membru al Consiliului Director si de Administraţie.

Consiliul Director şi de Administraţie gestionează activitatea Asociaţiei, în conformitate cu scopurile pentru care aceasta a fost constituită, prin intermediul administratorului delegat şi a aparatului executiv aflat în subordinea acestuia.
Consiliul director are următoarele atribuţii:
a) avizează si aproba studii, prognoze, programe, proiecte, planuri de acţiune şi strategii de dezvoltare economico-socială şi de mediu, de organizare şi amenajare a teritoriului şi urbanism, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii, precum şi participarea la programe de dezvoltare regională şi zonală, putând apoi, în condiţiile legii, să le supună aprobării consiliilor locale/judeţean al unităţilor administrativ-teritoriale care compun Asociaţia;
b) înfiinţează în condiţiile legii instituţii, societăţi comerciale şi servicii publice;
c) numeşte şi revocă managerul general al Asociaţiei;
d) aprobă, la propunerea managerului general al Asociaţiei, organigrama, statul de funcţii, numărul de personal şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale aparatului executiv al Asociaţiei;
e) realizează proiectele şi programele Asociaţiei şi contribuie la realizarea proiectelor şi programelor unităţilor administrativ-teritoriale componente;
f) asigură aplicarea hotărârilor Adunării Generale şi ale consiliilor locale/judeţean al unităţilor administrativ teritoriale care compun Asociaţia;
g) aprobă, la propunerea managerului general al Asociaţiei, planul anual de acţiune al aparatului executiv al Asociaţiei
h) încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei;
i) administrează patrimoniul asociaţiei şi conduce activităţile acesteia;
j) alte atribuţii conform statutului, regulamentului intern, hotărârilor Adunării Generale şi dispoziţiilor legale în materie.

Consiliul Director şi de Administraţie se reuneşte, de regulă, lunar şi ori de câte ori este necesar.
La şedinţele Consiliului Director şi de Administraţie pot participa şi alte persoane fizice şi juridice, la invitaţia oricăreia dintre membrii Consiliului Director şi de Administraţie, de asemenea poate participa de drept orice consilier local al unităţilor administrativ teritoriale care compun Asociaţia.

Preşedintele asociaţiei va fi reprezentantul unităţii administrativ teritoriale desemnată să asigure preşedinţia Asociaţiei. Acesta prezidează reuniunile Consiliului Director şi de Administraţie şi reprezintă Asociaţia în relaţiile cu terţii.
Mandatul pentru preşedinţia Asociaţiei este de 4(patru) ani.
Pentru reprezentarea Asociaţiei în activitatea curentă a acesteia, preşedintele şi/sau Consiliul Director şi de Administraţie va putea da mandat unui alt membru al Consiliului Director şi de Administraţie sau managerului general al Asociaţiei, precizând sfera, durata şi limitele competentelor conferite.
MEMBRII CONSILIULUI DIRECTOR
1-Coica Costel Dorel
2-Kovacs Eugen
3-Duma Ovidiu Marius
4-Mitrasca Vasile
5-SzaboElek
6-Apan Mihai
7-Bartok- Gurzau Ioan
8-Kiss Zoltan
9-Suto Imre
10-Balogh Daniel
11-Jurchis Gheorghe
12-Domokos Alexandru
13-Gaman Mihai
14-Fenyi Laurentiu
15-Ciuta Ioan
16-Lengyel Stefan
17-Piricsi Arthur
18-Zetea Silviu
19-Dobos Stefan
20-David Gheorghe
21-Pop Dumitru
22-Ludroczki Alexandru
23-Nagy Iosif
24-Crasnai Ioan
25-Avornicitii Mariana
26-Ciupac Ioan
27-Cristea Radu
28-Szucs Szabolcs
29-Ghetina Mihai
30-Toma Betea