Managerul general şi aparatul tehnic executiv al asociaţiei

Managerul general al Asociaţiei este numit de preşedintele Asociaţiei, în baza hotărârii Consiliului Director şi de Administraţie.

Procedura de numire pentru funcţia de manager general al Asociaţiei se aprobă anterior de către Consiliul Director şi de Administraţie.

Pentru a putea ocupa funcţia de manager general al Asociaţiei, o persoană trebuie să îndeplinească cumulativ cel puţin următoarele condiţii:
– să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
– să aibă studii universitare si post universitare.

Preşedintele şi Consiliul Director şi de Administraţie poate delega managerului general orice atribuţie care revine acestora potrivit prezentului statut sau potrivit legii.

Managerul general al Asociaţiei are în principal următoarele atribuţii:
a) să pună în executare hotărârile Consiliului Director şi de Administraţie, ale Adunării Generale, precum şi deciziile preşedintelui Asociaţiei, în limitele conferite de prezentul statut, de regulamentul intern şi de lege;
b) să elaboreze proiectul de buget al Asociaţiei şi să-l propună spre aprobare Adunării Generale;
c) să elaboreze organigrama, statul de funcţii, numărul de personal şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale aparatului tehnic-executiv al Asociaţiei şi să le propună aprobării Consiliului Director şi de Administraţie;
d) să angajeze, în urma unei selectii serioase personalul aparatului tehnic-executiv al Asociaţiei, în baza organigramei şi a statului de funcţii aprobat de către Consiliul Director şi de Administraţie;
e) sa asigure execuţia bugetului de venituri si cheltuieli, să aprobe programul anual de achiziţii publice al Asociaţiei şi să coordoneze derularea procedurii de achiziţii în cadrul Asociaţiei, cu respectarea prevederilor legale in materie;
f) să întocmească referate şi să avizeze referatele întocmite de personalul din aparatul executiv al Asociaţiei şi să le propună aprobării Consiliului Director şi de Administraţie sau Adunării Generale, după caz;
g) conduce şi coordonează activitatea aparatului executiv al Asociaţiei;
h) alte atribuţii conform statutului, regulamentului intern, hotărârilor Adunării Generale şi ale Consiliului Director şi de Administraţie.

Pentru punerea în aplicare a activităţilor date în competenţa sa şi pentru îndeplinirea atribuţiilor ce-i revin, Managerul general al Asociaţiei beneficiază de un aparat tehnic-executiv, pe care îl conduce şi coordonează.

Aparatul tehnic-executiv al Asociaţiei este, conform organigramei şi a statului de funcţii aprobat de Consiliul Director şi de Administraţie.

Aparatul tehnic şi operaţional al Asociaţiei reprezintă, prin personalul angajat în acesta, structura de activitate curentă a organizaţiei, care lucrează în baza salarizării, organigramei şi fişelor de post cuprinse în prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare şi în Regulamentul Intern. Acest aparat de tip executiv reprezintă interfaţa dintre Adunarea Generală şi Consiliul Director, pe de o parte şi Asociaţie şi terţi, pe de altă parte.
Aparatul tehnic şi operaţional are în atribuţiunile sale:
a) Reprezentarea interfeţei permanente dintre Adunarea Generală şi Consiliul Director, pe de o parte şi terţii, pe de altă parte;
b) Îndeplinirea sarcinilor specifice încredinţate de către managerul general;
c) Redactarea şi arhivarea documentelor Asociaţiei, precum şi buna gestionare şi exploatare a bunurilor aparţinând Asociaţiei ;
d) Întocmirea şi supunerea spre aprobarea Consiliului Director a Regulamentelor de Organizare şi Funcţionare pentru toate structurile componente ale Asociaţiei, respectiv a fişelor de post aferente personalului angajat şi a Regulamentului Intern;
e) Atribuţii în aplicarea strategiei de dezvoltare şi elaborarea planului de amenajare teritorială;
f) Grup de lucru pentru Managementul proiectelor şi serviciilor prioritare de dezvoltare;
g) Aparat administrativ, execuţional şi operaţional de coordonare a atragerii investiţiilor;
h) Îndeplineşte sarcinile de dezvoltare intercomunitară.
3.Organigrama Asociaţiei se poate modifica şi completa în funcţie de necesităţi, prin decizia Consiliului Director al Asociatiei.
4.Aparatul tehnic al Asociaţiei se poate structura, restructura sau reformula organizatoric, în acord cu nevoile şi cerinţele dezvoltării Asociaţiei şi a zonei de referinţă, în baza deciziilor Consiliului Director.
5.Activitatea executivă a aparatului tehnic şi operaţional al Asociaţiei se bazează pe un buget propriu, constituit ca urmare a prevederilor Statutului Asociaţiei, cu conturi bancare proprii şi un sistem financiar conform cu legislaţia în vigoare, care să asigure monitorizarea şi controlul unităţilor teritorial-administrative asupra operaţiunilor financiare desfăşurate.
6.Descărcarea de gestiune a conducerii aparatului tehnic şi operaţional al Asociaţiei se face anual, prin aprobarea de catre Adunarea Generala a Asociatiei bilanţului de venituri şi cheltuieli pentru anul financiar incheiat şi a raportului de activitate.

STRUCTURA APARATULUI TEHNIC EXECUTIV

1- Manager General-RENTEA GHEORGHE– TEL- 0751042012
2- Director Executiv – Manager Proiecte – Coordonator Strategii și Programe de Dezvoltare-MIRCEA PANAINTE– TEL-0757012268
3- Manager Proiecte- Coordonator Implementare Pograme de Dezvoltare Zona Urbană-
4- Manager Proiecte- Coordonator Implementare Pograme de Dezvoltare Zona Rurală- RAUL TECAR-TEL- 0756824963
5- Manager Proiecte
6- Manager Proiecte – Asistent Manager General-RAMONA ARDELEAN-TEL- 0784262604
7- Expert achizitii publice
8- Expert achizitii publice
9- Expert marketing