Strategia de dezvoltare a Zonei Metropolitane Satu Mare

OBIECTIV GENERAL
Strategia de dezvoltare a ZONEI MEROPOLITANE SATU MARE urmareste  creşterea economiei zonei prin dezvoltare multidimensională şi integrată pentru diminuarea disparităţilor şi creşterea standardului de viaţă regional prin implementarea unui pachet de masuri care vor influenta in mod pozitiv activitatea de astazi si care vor contribui in mod categoric la dezvoltarea pe termen mediu si lung a ZONEI METROPOLITANE SATU MARE .
OBIECTIVELE SPECIFICE ALE ZONEI METROPOILITANE SATU MARE  se intrepatrund si se incadreaza in mod armonios in  obiectivele de dezvoltare ale regiunii de NORD-VEST astfel intreg pachetul de masuri care se va propune spre implementare urmareste satisfacerea neviolor imediate si viitoare a comunitatilor locale.

Obiectiv 1. Creşterea numărului locurilor de muncă şi a veniturilor.
Obiectiv 2. Creşterea accesibilităţii regiunii şi a mobilităţii locuitorilor, mărfurilor şi informaţiilor.
Obiectiv 3. Creşterea calităţii vieţii locuitorilor din regiune .
Obiectiv 4 Creşterea eficienţei şi calităţii serviciilor oferite de administraţia publică locuitorilor din regiune.

PRIORITĂȚI DE DEZVOLTARE

Prioritatea 1.1. Îmbunătăţirea competitivităţii IMM-urilor cu precădere în sectoarele prioritare

Măsuri:
-sprijin pentru investiţii productive şi asigurarea accesului la credit şi finanţare a IMM- urilor
-stimularea şi sprijinirea iniţiativelor antreprenoriale, precum start-up, spin-off şi microîntreprinderi
-sprijinirea întreprinderilor care au produse proprietare, cu valoare adăugată ridicată
-sprijinirea întreprinderilor cu activitate intensă de export
-sprijinirea clusterelor existente, dar şi identificarea potenţialelor clustere,  înfiinţarea acestora, programe de informare,  schimb  de  bune  practici,  transfer  de  know-how, măsuri de internaţionalizare ale clusterelor existente şi emergente

Prioritatea 1.2. Încurajarea activităţilor de CDI în activităţile economice prioritare şi consolidarea capacităţilor de CDI

Măsuri:
-încurajarea şi sprijinirea formării de parteneriate între universităţi/institute de CDI şi întreprinderi din industrie şi a participării la reţele internaţionale de CDI
-sprijinirea  înfiinţării  şi  dezvoltării  unor  structuri  de  CDI,  încurajarea  investiţiilor  în infrastructura de CD
-promovarea activităţilor de CDI şi asigurarea accesului întreprinderilor, în special IMM- uri, la activitatea de cercetare-dezvoltare-inovare

Prioritatea 1.3. Creşterea competitivităţii economiei regionale prin sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, care utilizează eficient resursele şi are în vedere schimbările climatice

Măsuri:
– încurajarea şi sprijinirea mediului de afaceri pentru adaptarea activităţilor la o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon şi dezvoltarea unei conduite eficiente din punct de vedere al utilizării resurselor
-sprijinirea şi facilitarea utilizării surselor regenerabile de energie
-sprijinirea realizării de studii privind potenţialul energetic regenerabil al regiunii

Prioritatea 2.1. Dezvoltarea unui sistem de transport durabil şi asigurarea accesului şi integrării în reţelele de transport majore de la nivel european şi internaţional

Măsuri:
-modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport care asigură accesul la reţeaua TEN-T şi la coridoarele pan-europene
-promovarea transportului intermodal şi dezvoltarea de platforme multimodale
-promovarea  sistemelor  de  transport  eco  şi  achiziţionarea  de  mijloace  de  transport public ecologice (minimizarea efectelor negative ale transportului asupra mediului)
-dezvoltarea unor concepte de mobilitate urbană integrate
-îmbunătăţirea siguranţei traficului
-creşterea calităţii serviciilor de transport
-realizarea de centuri sau variante ocolitoare
-realizarea de infrastructuri de acces la zonele cu potenţial turistic ale regiunii

Prioritatea 2.2.  Îmbunătăţirea  accesului  la  TIC,  a  calităţii  şi  utilizării  acestor  reţele de  către mediul privat şi public

Măsuri:
-extinderea infrastructurii broad-band
-susţinerea utilizării TIC de către persoane şi firme (e-economie)
-dezvoltarea şi eficientizarea serviciilor publice electronice
-sprijinirea implementării soluţiilor de e-guvernare, e-educaţie şi e-sănătate

Prioritatea 3.1. Sprijinirea dezvoltării urbane durabile integrate

Măsuri:
-reabilitarea infrastructurii publice urbane (străzi, parcuri, zone pietonale etc.)
-reabilitarea centrelor istorice
-reabilitarea siturilor industriale poluate şi abandonate
-dezvoltarea antreprenoriatului local
-sprijin pentru incluziunea socială a comunităţilor defavorizate social
-implementarea planurilor de mobilitate urbană
-implementarea strategiilor de transport public urban
-creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice şi de locuit

Prioritatea 3.2. Promovarea ocupării şi sprijinirea mobilităţii forţei de muncă

Măsuri:
-stimularea   şi   sprijinirea   iniţiativelor   antreprenoriale,   a   microîntreprinderilor   şi   a întreprinderilor sociale
-dezvoltarea  şi  furnizarea  serviciilor  de  orientare,  consiliere  şi  îndrumare  în  sprijinul tranziţiei de la şcoală la viaţa activă
-organizare de cursuri de calificare/recalificare profesională

Prioritatea 3.3.  Îmbunătăţirea  accesului  şi  dezvoltarea  infrastructurii  de  educaţie  şi  formare profesională, de sănătate şi social

Măsuri:
-extinderea,  reabilitarea,  modernizarea şi  dotarea  unităţilor  de învăţământ şi  formare profesională
-construcţia, extinderea, modernizarea şi dotarea unităţilor medicale publice şi private
-construcţia, extinderea, modernizarea şi dotarea de unităţi de asistenţă socială
-adaptarea ofertei educaţionale la nevoile mediului educaţional
-reducerea abandonului şcolar
-creşterea accesului la servicii de calitate în învăţământ, sănătate şi asistenţă socială
-dezvoltarea unei reţele de ambulatorii de specialitate
-utilizarea de servicii e-health în asistenţa primară, secundară şi terţiară
-implementarea de servicii de telemedicină în domeniul asistenţei medicale primare
-reducerea  spitalizărilor  de  lungă  durată,  prin  acordarea  unei  mai  mari  importanţe serviciilor ambulatorii şi de medicină primară
-dezvoltare şi derulare de programe în vederea prevenirii situaţiilor de abuz şi neglijenţă în familie sau separarea de familie

 Prioritatea 3.4. Dezvoltarea durabilă a turismului

Măsuri:
-dezvoltarea si promovarea turismului cultural, istoric si religios (arhitectura, tradiţii si obiceiuri, gastronomie, etc.) cu păstrarea identităţii zonelor turistice
-dezvoltarea şi promovarea produselor turistice de tip eco-montan, balneo-termal
-modernizarea, extinderea şi dotarea infrastructurii de turism
-reabilitarea si conservarea patrimoniului construit
-construcţia, reabilitarea sau modernizarea infrastructurii de acces la zonele cu potenţial turistic
-protejarea şi managementul patrimoniului natural si construit prin realizarea de PATJ, PATZ pentru zonele cu potenţial turistic ridicat
-clarificarea situatiei juridice si realizarea unei baze de date complete privind starea fizică la zi, a monumentelor din regiune

Prioritatea 3.5. Sprijinirea dezvoltării rurale durabile integrate

Măsuri:
-investiţii în sistemul de educaţie rural la toate nivelele
-îmbunătăţirea infrastructurii rurale
-sprijinirea dezvoltării întreprinderilor ne-agricole în mediul rural
-valorificarea surselor de energie regenerabilă
-valorificarea potenţialului turistic al zonelor rurale
-construirea capacităţii locale în planificare strategică şi management de proiecte

Prioritatea 3.6. Promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei

Măsuri:
-reabilitarea infrastructurii de bază (străzi, canalizare, fond construit etc.)
-facilitarea accesului populaţiei la locuinţe
-sprijinirea IMM-urilor şi a întreprinderilor sociale
-organizare de cursuri de calificare/recalificare profesională
-dezvoltarea  şi  furnizarea  serviciilor  de  orientare,  consiliere  şi  îndrumare  în  sprijinul tranziţiei de la şcoală la viaţa activă
-activităţi de dezvoltare comunitară
-combaterea discriminării
-angajarea în primării a experţilor locali pentru romi în toate localităţile cu un număr semnificativ de romi
-extinderea reţelei de mediatori sanitari pentru comunităţile de romi
-acordarea de burse sociale şi şcolare pentru elevii romi

Prioritatea 3.7. Protejarea şi conservarea mediului natural

Măsuri:
-protejarea biodiversităţii şi a siturilor Natura 2000
-reabilitarea patrimoniului natural degradat
-reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de protecţie împotriva riscurilor
-măsuri de prevenire a situaţiilor de urgenţă
-sprijinirea managementului şi valorificării deşeurilor
-extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată
-extinderea reţelelor de alimentare cu gaze naturale

Prioritatea 4.1. Întărirea capacităţii administrative şi sprijinirea bunei guvernări

Măsuri:
-creşterea calităţii serviciilor publice
-creşterea transparenţei serviciilor publice
-sprijinirea înfiinţării şi dezvoltării de parteneriate
-organizarea de cursuri de formare profesională

Prioritatea 4.2. Consolidarea capacităţilor părţilor interesate (parteneri sociali şi organizaţii neguvernamentale, inclusiv  pacte teritoriale) care îşi desfăşoară activitatea în domeniul ocupării forţei de muncă, al educaţiei, sănătăţii şi al politicilor sociale

Măsuri:
-întărirea relaţiilor de cooperare dintre autorităţile publice, parteneri sociali şi ONG-uri
-creşterea gradului de inovare la nivel instituţional